Zákaznická karta

Užijte si nakupování v síti prodejen CBA naplno. Sbírejte body, které následně budete moci proměnit za skvělé odměny!

Pravidla pro užívání zákaznické karty CBA

Následující ustanovení (dále jen Pravidla) vymezují a upřesňují podmínky registrace zákazníka, vydání a použití zákaznické karty CBA, dále získání a uplatnění výhod bonusového programu pro registrované zákazníky v prodejnách CBA.

Vymezení pojmů

 1. Registrovaný zákazník je kupující evidovaný v systému maloobchodní sítě CBA. Registrovaný zákazník musí být fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům.
 2. Registrační formulář je nutné vyplnit přímo v prodejně CBA. Svým podpisem v registračním formuláři zákazník potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, seznámil se s těmito Pravidly pro užívání zákaznické karty a souhlasí s nimi.
 3. Zákaznická karta není kreditní ani platební kartou. Je nepřenosná. Každá zákaznická karta je opatřena unikátním čárovým kódem. Čárový kód slouží ke snadné identifikaci zákazníka. Registrovaný zákazník je oprávněn používat zákaznickou kartu při nákupu v prodejnách sítě CBA, které jsou označeny nálepkou CBA Zákaznická karta.
 4. Zákaznickou kartu obdrží zákazník ihned po vyplnění všech polí v registračním formuláři. Zákazník připojí svůj vlastnoruční podpis k registraci při převzetí zákaznické karty.
 5. Při předložení zákaznické karty přiřadí prodávající každý nákup k zákaznickému účtu daného zákazníka včetně získaných a uplatněných bonusů.
 6. Registrovaný zákazník může zákaznickou kartu kdykoliv zrušit jejím vrácením v prodejně CBA, v které byla karta vydána. Platnost zákaznické karty také zaniká odvoláním souhlasu registrovaného zákazníka se shromažďováním a automatizovaným zpracováním údajů podle čl. III.
 7. V případě, že má zákazník ještě nasbírané body na původní kartičce, je nutné, kartičku s nasbíranými body zaslat společně s vyplněným registračním listem na centrálu CBA. Kde budou nasbírané body převedeny na zákaznickou kartu.

 

Věrnostní program

 1. Věrnostní program přináší registrovaným zákazníkům za uskutečněné nákupy v obchodech sítě CBA výhody navíc. Před zahájením každého nákupu, případně v jeho průběhu, předloží registrovaný zákazník na pokladně zákaznickou kartu.  V případě, že nákup převýší částku 200,- Kč, bude na tuto kartu za každých 200,- Kč nákupu připsán 1 bod (např. při hodnotě nákupu 420,- budou na zákaznickou kartu připsány 2 body). Nevztahuje se na vratné obaly a nákup cigaret.
 2. Po dosažení určitého počtu bodů na zákaznickém účtu je registrovaný zákazník oprávněn vybrat si odměnu z nabídky platné pro dané období. Počet bodů za jednotlivé odměny včetně případných doplatků pro dané období je pevně stanoven, finanční vyrovnání není možné.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpravováním osobních údajů (dále jen „nařízení“). Zákazník podpisem registračního formuláře uděluje DRUŽSTVU CBA CZ po dobu trvání svého členství ve věrnostním programu a dále rok po jeho ukončení souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním listu a údajů souvisejících s členstvím ve věrnostním programu pro interní, marketingové a propagační účely.
 2. Zákazník registrovaný ve věrnostním programu zejména souhlasí s tím, aby DRUŽSTVO CBA CZ shromažďovalo a dále automatizovaně zpracovávalo údaje o nákupech (frekvence nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod věrnostního programu). Podpisem registračního formuláře stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné pro členství ve věrnostním programu. Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu registrovaný zákazník souhlasí s jejich využitím pro účel zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách apod. Bere tak na vědomí, že údaje o jeho osobě smí být zpřístupněny dalším subjektům v anonymizované podobě. Dále bere na vědomí své právo k přístupu, právo na opravu a výmaz svých osobních údajů, jakož i další práva v souladu s nařízením.
 3. Platné znění nařízení, stejně jako způsob uplatnění svých práv je dostupné na internetových stránkách cba.cz/gdpr nebo e-mail: gdpr@cba.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

DRUŽSTVO CBA CZ je oprávněno tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách www.cba.cz. Pravidla užívání zákaznické karty nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.