Věrnostní program

S námi získáte vždy něco navíc. Na této stránce najdete pravidla našeho věrnostního programu.

Pravidla marketingové akce "Věrnostní program CBA"

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

„Věrnostní program CBA“

 1. Pořadatel akce

Pořadatelem akce „Věrnostní program CBA“ je společnost: Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 268 08 951, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

 1. Pravidla akce

Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna po celou dobu jeho konání na webové stránce www.cba.cz. Akce probíhá v období od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020 na území celé České republiky.

Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail: vernostniprogram@cba.cz nebo na mobil: 737 224 662

 1. Podmínky účasti v akci

Účastníkem akce může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit akce se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou odměnu. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění.

 1. Princip akce

4.1 Za každých 200 Kč nákupu v prodejnách CBA zapojených do programu získá účastník akce 1 bod, který vlepí do příslušné kartičky (Pokud bude nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník tři body). Nevztahuje se na vratné obaly a nákup cigaret. Jakmile bude mít nasbíraný určitý počet bodů, vyplní a odevzdá kartičku na pokladně a získá slevu na výrobky (odměny) podle níže uvedených pravidel. Zákazník si odměnu může vyzvednout ihned, pokud je dané zboží na prodejně nebo po jeho objednání. Body se vydávají u pokladen, bezprostředně po nákupu.

nebo                                                                                                                                                                                         

4.2 Za každých 200 Kč nákupu v prodejnách CBA zapojených do programu získá účastník akce 1 bod, který se mu přičte na konto jeho zákaznické karty. (Pokud bude nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník tři body). Nevztahuje se na nákup cigaret. Zákazník bude o stavu svého zákaznického konta informován na účtence. Jakmile bude mít nasbíraný příslušný počet bodů, může si odměnu vyzvednout na prodejně, pokud má prodejna zboží skladem, nebo po jeho objednání. Po dosažení maximálního počtu bodů na kartě (tj. 200 bodů), se nebudou na kartu načítat další body, dokud si zákazník nevyzvedne některou z nabízených odměn a nesníží tak svůj bodový stav pod maximální hranici.

4.3. V případě, že prodejna začne používat nový pokladní systém B.O.S.S., bude svým zákazníkům nabízet nové zákaznické karty CBA místo kartiček s lepícími body. Je nutné, kartičku s nasbíranými body zaslat společně s vyplněným registračním listem na centrálu CBA. Každá prodejna zapojená do programu bude viditelně označena propagačním plakátem. Seznam všech zapojených prodejen bude současně zveřejněn na www.cba.cz.

Pravidla pro získání odměn z bonusového programu

 1. Práva a povinnosti pořadatele

Družstvo CBA CZ jako pořadatel věrnostního programu si vyhrazuje právo upravit pravidla této akce, včetně její délky, či akci odvolat a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.cba.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Účastník akce nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána. Vymáhání odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku účastníkům akce nevzniká právo odměny reklamovat. Pořadatel akce nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s využitím odměn.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované odměny odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání odměn v případě, že odměny nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být účastníkům akce předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpravováním osobních údajů (dále jen „nařízení“).

 • Zákazník vyplněním kartičky „Věrnostní program CBA“ nebo používáním zákaznické karty dle čl. 4 těchto pravidel uděluje DRUŽSTVU CBA CZ po dobu trvání svého členství ve věrnostním programu a dále rok po jeho ukončení souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně dalších údajů, které pořadateli akce v souvislosti se svou účastí ve věrnostním programu pro interní, marketingové a propagační účely.
 • Zákazník registrovaný ve věrnostním programu zejména souhlasí s tím, aby DRUŽSTVO CBA CZ shromažďovalo a dále automatizovaně zpracovávalo údaje o jeho nákupech (frekvence nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod věrnostního programu).
 • Účastník věrnostního programu svým podpisem na kartičce „Věrnostní program CBA“ či na registračním listu zákaznické karty stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro členství ve věrnostním programu. Účastník tak bere na vědomí, že údaje o jeho osobě nebudou zpřístupněny dalším subjektům. Dále bere na vědomí své právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva v souladu s nařízením. Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu registrovaný zákazník souhlasí s jejich využitím pro účel zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách apod. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.
 • Odevzdáním kartičky „Věrnostní program CBA“ nebo používáním zákaznické karty dle čl. 4 těchto pravidel každý účastník akce schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech akce, a přistupuje k nim.
 • Platné znění nařízení, stejně jako způsob uplatnění svých práv je dostupné na internetových stránkách cba.cz/gdpr nebo e-mail: gdpr@cba.cz.
 1. Závěrečná ustanovení

DRUŽSTVO CBA CZ je oprávněno tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách www.cba.cz. Pravidla užívání zákaznické karty nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019.