Velikonoční soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Pravidla Velikonoční soutěže

Pravidla soutěže "Velikonoční soutěž s CBA"

1.    Pořadatel soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem „ Velikonoční soutěž s CBA “ (dále jako soutěž) je společnost: Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk, 
IČO: 26808951, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.


Pravidla soutěže


Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce  www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 13.4. – 19.4. 2022 včetně (dále jako doba platnosti soutěže) na území České republiky a Slovenské republiky.

2.    Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

3.    Jak se soutěže platně zúčastnit?


Soutěž probíhá v období od 13.4. 2022 do 19.4. 2022 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a Slovenské republiky. Podmínkou účasti v soutěži je vložení fotografie Velikonoční výzdoby do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku CBA. Termín pro vkládání fotografií je od 13.4. 2021 do 19.4. 2022. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 21.4. 2022. Ze soutěžních fotografií budou vylosováni 3 výherci.

4.    Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

3x Activity Junior

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednu výhru.

5.    Výherce

Výherci budou o své výhře informování elektronicky do zprávy na Facebooku. Výhra bude výhercům zaslána Českou poštou jako doporučený balíček na adresu, kterou nám soutěžící napíše do zprávy na Facebooku.

6.    Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 731 492 509.

7.    Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Každý, kdo se zúčastní soutěže (vloží fotografii do komentáře pod soutěžní příspěvek):

a)         uděluje Pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které poskytne v soutěžním komentáři, minimálně v rozsahu jméno, příjmení popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace soutěže, výběru výherců, odesláním výhry výherci a marketingové propagace Pořadatele a to do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro realizaci soutěže. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b)         potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.