Vánoční soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Pravidla soutěže "Adventní kalendář"

1.    Pořadatel soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem „Adventní kalendář“ (dále jako soutěž) je společnost: Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk, 
IČO: 26808951, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.


2.    Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce  www.cba.cz a www.bimkarta.cz .Soutěž probíhá v období od 1.12. – 24.12. 2022 včetně (dále jako doba platnosti soutěže) na území České republiky. Hlavní losování proběhne 6.1.2023.

3.    Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

4.    Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 1.12. 2022 do 24.12. 2022 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je:

1)    nákup zboží s BIM KARTOU nad 300 Kč (do nákupu se nezapočítávají tabákové výrobky)

2)    přihlášení do zákaznické zóny na www.bimkarta.cz

3)    zaregistrování soutěžní účtenky v sekci MOJE NÁKUPY v den nákupu do 23:59

Termín pro registrování účtenek je od 1.12. 2022 do 24.12. 2022. Losování výherců bude probíhat každý následující pracovní den.

Ze zaregistrovaných účtenek bude každý den vylosován 1 výherce. Ze všech zaregistrovaných účtenek do soutěže v období od 1.12. – 24.12.2022 vylosujeme dne 6.1.2023 náhodně jednoho výherce hlavní výhry.

5.    Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

Sada sportovního oblečení Infit – 2x

Sada nádobí – 2x

Stavebnice Lego – 4x

Tyčový vysavač Bravo – 2x

Robotický vysavač Eta – 3x

Multifunkční robot Eta – 2x

Sedací vak BIM – 1x

Kávovar Dolce Gusto – 1x

Mobilní telefon Samsung – 7x

Hlavní výhra: Elektrokolo

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Každý účastník soutěže může vyhrát vícekrát.

Z výhry v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele.

6.    Výherce

Výherci budou o své výhře informování elektronicky přes e-mailovou adresu. Výhra bude výhercům předána na daných prodejnách, ve kterých výherci nakoupili.

V případě hlavní výhry bude výherci předána poukázka na nákup elektrokola v určené prodejně.

7.    Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a www.bimkarta.cz jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 731 492 509.

8.    Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním zaregistrované účtenky každý soutěžící:

a)         uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b)         uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c)         potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.