Soutěž o stavebnici Seva

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o stavebnici SEVA

Pečete vánoční cukroví? Hrajte s námi na facebooku a vyhrajte stavebnici Seva.

Pravidla soutěže o stavebnici Seva

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Soutěž o stavebnici SEVA“ (dále jako soutěž) je společnost:
 Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce http://www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 13. 12. 2017 do 20. 12.2017, 12:00 hod. (dále jen „soutěžní období“) na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 13. 12. 2017 do 20. 12.2017, 12:00 hod. (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a Slovenské republiky.

Podmínkou účasti v soutěži je: Soutěžící vyfotí vánoční cukroví, které upekli a fotku vloží do komentáře pod soutěžní příspěvek.

Termín pro vkládání obrázků je od 13. 12. 2017 do 20. 12.2017, 12:00 hod.

Soutěžní fotografie budou posouzeny porotou a budou vybrány dvě fotografie s nejlákavějším cukrovím, které budou odměněny.

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 21. 12. 2017.

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: Stavebnice SEVA pro dívky MIDI 1 a Stavebnice SEVA ARMY MINI 2.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Výherce

Výherci budou o své výhře informování elektronicky do zprávy na Facebooku. Výhra bude výhercům zaslána Českou poštou jako doporučený balíček na adresu, kterou nám soutěžící napíše do zprávy na Facebooku.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.

Úplné znění pravidel je umístěno v písemné podobě na adrese pořadatele soutěže a na www.cba.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail : kamlerova.lucie@cba.cz.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Zadáním svého obrázku do soutěžního formuláře dle čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící:
a) uděluje společnosti Družstvo CBA CZ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 10 let.

Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadatelům soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání.