Soutěž grilování se Sedlčanským 2017

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěž grilování se Sedlčanským 2017

Zapojte se do naší soutěže Grilování se Sedlčanským! Soutěžit v ní můžete o 3 bezkouřové grily nebo 47 grilovacích kleští. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, je třeba v některé ze soutěžních prodejen CBA zakoupit Sedlčanský Tuplák na gril nebo Sedlčanský Hermelín na gril označený soutěžní samolepkou.

Pravidla soutěže grilování se Sedlčanským 2017

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Soutěž o stavebnici SEVA“ (dále jako soutěž) je společnost:
 Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 
Zdeněk Nováček, s. r. o se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
IČ: 02212528
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469,

2. Termín soutěže

Soutěž probíhá v období od 14.6.2017 do 25.7.2017 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky.

3. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a pořadatele. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.

Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Soutěže se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:

 • zakoupí výrobek Sedlčanský Ohnivák na gril, Sedlčanský Hermelín na gril nebo Tuplák na gril označený soutěžní nálepkou v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA a jsou zapojeny do této soutěže. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na www.cba.cz
 • v soutěžním období vyplní soutěžní formulář na www.cba.cz

Aby byl soutěžní formulář považován za řádně vyplněný, je nutné uvedení:

 • soutěžního devítimístného kódu vyjádřeného kombinací číselných symbolů a písmen, který je uveden na soutěžní nálepce na zakoupeném výrobku
 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailové adresy
 • věku
 • pohlaví
 • odpovědi na soutěžní otázku
  souhlasu s pravidly soutěže

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka „ODESLAT“.

Každý unikátní soutěžní kód může být soutěžícím použit pouze jednou a výhradně v průběhu soutěžního období.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat krabičku výrobku se soutěžní nálepkou s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry. Pokud na požádání soutěžící nepředloží krabičku se soutěžní nálepkou splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, bude ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

4. Výhry

Do soutěže byly vloženy následující výhry:

 • 1. - 3. Výhra GRIL WEBER ORIGINAL KETTLE 57 CM
 • 4. - 50. výhra GRILOVACÍ KLEŠTĚ

Výhry získají soutěžící, jejichž odpovědi na soutěžní otázku budou doručeny pořadateli a jejichž tip bude nejblíže správné odpovědi.

Výherci získávají výhry v pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi.

V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve.

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.cba.cz

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním unikátního soutěžního kódu každý soutěžící:

a) uděluje pořadateli, jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním unikátního soutěžního kódu do soutěže dle čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.