Semtex soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v soutěži se Semtexem

Zúčastněte se soutěže se Semtexem. Stačí koupit 2 výrobky Semtex 500 ml, za které získáte soutěžní kartu s unikátním kódem, který pošlete prostřednictvím formuláře na www.cbasoutez.cz. Hrajeme o Playstation 4 pro nebo 30x Longboard. 

Pravidla Semtex soutěže

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost:

Družstvo CBA CZ, se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 268 08 951

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

Ve spolupráci s Kofola a. s.

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:

Zdeněk Nováček, s.r.o., se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, IČ: 022 12 528

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57469

2. Termín soutěže

Soutěž probíhá v období od 15.5.2019 do 25.6.2019 dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky.

 1. soutěžní kolo trvá od 15.5. do 21.5.2019
 2. soutěžní kolo trvá od 22.5. do 28.5.2019
 3. soutěžní kolo trvá od 29.5. do 4.6. 2019
 4. soutěžní kolo trvá od 5.6. do 11.6.2019
 5. soutěžní kolo trvá od 12.6. do 18.6.2019
 6. soutěžní kolo trvá od 19.6. do 25.6. 2019

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a pořadatele. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.

Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Soutěže se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:

 • zakoupí 2 výrobky Semtex 0,5 l v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA a jsou zapojeny do této soutěže. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na cba.cz
 • v soutěžním období vyplní soutěžní formulář na cbasoutez.cz

Aby byl soutěžní formulář považován za řádně vyplněný, je nutné uvedení:

 • soutěžního osmimístného kódu vyjádřeného kombinací číselných symbolů a písmen, který je uveden na soutěžní kartě
 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailové adresy
 • věku
 • pohlaví
 • souhlasu s pravidly soutěže

 

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka „ODESLAT“.

Každý unikátní soutěžní kód může být soutěžícím použit pouze jednou a výhradně v průběhu soutěžního období.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat soutěžní kartu s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry. Pokud na požádání soutěžící nepředloží soutěžní kartu splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, bude ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

4. Výhry

Do soutěže byly vloženy následující výhry:

Hlavní výhra Playstation 4 pro - bude vylosována ze všech zúčastněných soutěžících na konci soutěže

Vedlejší výhry 30x longboard – 5x každý týden

Výherci budou vylosováni vždy po skončení soutěžního kola.

Každý z výherců může vyhrát pouze 2 vedlejší výhry.

Každá výhra bude předána osobně zástupcem prodejny a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Poskytovatelem výher je výrobce produktů Semtex firma Kofola a.s.

 

5. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.cba.cz

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Každý kdo se přihlásí o výhru:

 1. a) uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména

 jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

 1. b) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.
 2. c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.