Redbull soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v Redbull soutěži

Zúčastněte se soutěže s Red Bullem. Stačí koupit 2 výrobky Red Bull 250 ml, za které získáte stírací los. Setřením stíracího pole losu účastník soutěže okamžitě zjistí, zda vyhrál či nevyhrál. Hrajeme o 25x 2 vstupenky na festival Votvírák.

Pravidla Redbull soutěže

1.Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost:

Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 268 08 951

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

 2. Termín soutěže

Soutěž probíhá v období od 9.5.2019 do 31.5.2019 dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a pořadatele. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.

Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Soutěže se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:

Zakoupí 2 výrobky Red Bull 250 ml v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA a jsou zapojeny do této soutěže. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na www.cba.cz

Po zakoupení dvou soutěžních produktů účastník obdrží na pokladně stírací los. Setřením stíracího pole losu účastník soutěže okamžitě zjistí, zda vyhrál či nevyhrál.

Pokud zákazník vyhraje jednu z výher, kontaktuje centrálu CBA (tel.: 731 492 509) a sdělí kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo), výhra mu poté bude zaslána se závozem na prodejnu, kde uskutečnil svůj nákup.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat stírací los a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry. Pokud na požádání soutěžící nepředloží stírací los splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen.

4. Výhry

Do soutěže byly vloženy následující výhry:

25x 2 vstupenky na festival Votvírák

Výherci obdrží svou výhru nejpozději do 7.6.2019. Výhry budou odesílány se závozem na prodejnu, kde výherce uskutečnil soutěžní nákup. Pořadatel není odpovědný za poškození cen během přepravy.

Každý výherní los lze uplatnit jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých výherců, jakož i právo na vyloučení kterékoliv výherce ze soutěže v případech, že nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok reklamovat výsledky soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.

5. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 731 492 509.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Každý kdo se přihlásí o výhru:

  1. a) uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména

 jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

  1. b) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.
  2. c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.