Podzimní soutěž s Ondrášovkou

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v Jarní soutěži s Ondrášovkou

Je tu opět oblíbená soutěž s Ondrášovkou. Stačí na některé z vybraných prodejen CBA v období 30.09. - 13.10. 2020 naráz zakoupit alespoň 6 ks Ondrášovky 1,5 l. Na pokladně poté obdržíte stírací los, po jehož setření okamžitě zjistíte zda a co jste vyhráli.

Ve hře jsou mobilní telefony, luxusní deky, karty Benzina, ale i balíky Ondrášovek.

Úplná pravidla soutěže CBA s Ondrášovkou

  • Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem „Soutěž CBA s Ondrášovkou“ (dále jako „soutěž“) je společnost:

Družstvo CBA CZ

se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk

IČO: 26808951

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678 (dále jen „pořadatel“)

  • Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.cba.cz.

  • Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 30.9..2020 do 13.10.2020 včetně na území celé České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

  • Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.

Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

  • Principy a podmínky soutěže

Soutěž se vztahuje na vybrané produkty Ondrášovka 1,5 l (dále jen „soutěžní produkty“).

Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době jejího konání zakoupí alespoň 6x Ondrášovku 1,5 l. Po zakoupení šesti soutěžních produktů účastník obdrží na pokladně stírací los. Setřením stíracího pole losu účastník soutěže okamžitě zjistí, zda vyhrál či nevyhrál.

Pokud zákazník vyhraje jednu z hlavních výher, kontaktuje centrálu CBA (tel.: 731 492 509) a sdělí kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo), výhra mu poté bude zaslána se závozem na prodejnu, kde uskutečnil svůj nákup.

Vedlejší výhru si výherce vyzvedne přímo na prodejně, kde uskutečnil svůj nákup, po předložení stíracího losu, na kterém bude uvedena výhra.

  • Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

Hlavní výhry: 3x mobilní telefon

20x luxusní deka

40x karta Benzina v hodnotě 200 Kč

Vedlejší výhry: 100x 6 ks Ondrášovky citron 1,5 l

Výherci obdrží svou výhru nejpozději do 31.10.2020. Výhry budou odesílány se závozem na prodejnu, kde výherce uskutečnil soutěžní nákup. Pořadatel není odpovědný za poškození cen během přepravy.

Každý výherní los lze uplatnit jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých výherců, jakož i právo na vyloučení kterékoliv výherce ze soutěže v případech, že nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok reklamovat výsledky soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.

  • Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 731 492 509.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Každý kdo se přihlásí o výhru:

a) uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.