Letní soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v naší Letní soutěži

Máme tu pro Vás skvělou letní soutěž. Ve hře jsou báječné ceny, jako sim karta, mobilní telefon Alcatel, pánská a dámská vesta, sedací vak Cyril, sedací vak Bim a sedací vak Amél. Soutěž trvá od 2.8. 2017 do 29.8. 2017 a účastnit se jí může každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži uvedené níže.

Přejeme vám hodně štěstí!

Pravidla Letní soutěže s CBA

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Podzimní soutěž s 4CAMPS“ (dále jako soutěž) je společnost:
 Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 2.8.2017 do 29.8.2017 včetně, na území České republiky.

3. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší

18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák.. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel.

Soutěž probíhá v období od 2.8.2017 do 29.8.2017 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky.

Soutěží se o:

 • 10x mobilní telefon Alcatel 20.08 - černostříbrný + SIM karta T-Mobile v hodnotě 200 Kč
 • 10x mobilní telefon Alcatel Pixi 4 (5) 4G – černý + SIM karta T-Mobile v hodnotě 200 Kč
 • 50x SIM karta T-Mobile v hodnotě 200 Kč
 • Softshell vesty – 8x pánská, 7x dámská – velikost si výherce určí sám
 • 5x outdoorový sedací vak Amél
 • 5x outdoorový sedací vak Bim
 • 5x outdoorový sedací vak Cyril

Soutěže se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:

 • v soutěžním období uskuteční 5 nákupů v min. hodnotě 200,- Kč v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA s.r.o. a jsou zapojeny do této soutěže, dále jen „soutěžní nákup“. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na www.cba.cz.
 • za každých 200,- Kč nákupu získá zákazník jednu soutěžní nálepku. Tzn. pokud bude soutěžní nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník tři soutěžní nálepky. Všech pět nálepek musí soutěžící nalepit na soutěžní kartičku.

Soutěžní kartička musí být řádně vyplněná:

 • na zadní straně soutěžní karty razítko prodejny, na které soutěžící nakupoval
 • telefonní číslo soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailová adresa
 • datum narození
 • podpis

Takto vyplněnou soutěžní kartičku vhodí do výherního boxu umístěného na prodejně.

4. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

 • 10x mobilní telefon Alcatel 20.08 - černostříbrný + SIM karta T-Mobile v hodnotě 200 Kč
 • 10x mobilní telefon Alcatel Pixi 4 (5) 4G – černý + SIM karta T-Mobile v hodnotě 200 Kč
 • 50x SIM karta T-Mobile v hodnotě 200 Kč
 • Softshell vesty – 8x pánská, 7x dámská – velikost si výherce určí sám
 • 5x outdoorový sedací vak Amél
 • 5x outdoorový sedací vak Bim
 • 5x outdoorový sedací vak Cyril

Vyhodnocení soutěže proběhne formou losování na centrále Družstva CBA CZ po skončení soutěže. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti vyplněných jednotlivých kartiček, jakož i právo na vyloučení kterékoliv kartičky, pokud nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl na kartičce, nejpozději do jednoho týdne od vylosování výherců. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách  www.cba.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne vylosování výherců, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, datum narození, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno na kartičce.

Výhry budou předány osobně zástupcem pořadatele nebo prodejny a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku výherci nevzniká právo výhry reklamovat.

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 731 492 509.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Vhozením kartičky do výherního boxu dle čl. 3 a 4 těchto pravidel každý soutěžící:

a) uděluje pořadateli, jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Vhozením soutěžní karty do výherního boxu dle čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.