Facebooková soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Pravidla Facebookové soutěže

Pravidla soutěže "Mikulášská soutěž s CBA"

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem „Mikulášská soutěž s CBA“ (dále jako soutěž) je společnost:


Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce http://www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 23. 11. 2022 do 29. 11.2022 včetně (dále jen „soutěžní období“) na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 23. 11. 2022 do 29. 11.2022 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky.

Podmínkou účasti v soutěži je:
Soutěžící odpoví na soutěžní otázku „Co ztratil Mikuláš ve známé dětské říkance?“ a svoji odpověď vloží do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku CBA.

Termín pro vkládání komentářů je od 23. 11. 2022 do 29. 11.2022.

Ze správných odpovědí bude vylosováno 6 výherců, kteří budou odměněni výhrou.

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 2. 12. 2022.

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

3x stavebnice SEVA

3x dárkový balíček s překvapením

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Výherce

Výherci budou o své výhře informování do zprávy na Facebooku.
Výhra bude výhercům zaslána Českou poštou jako doporučený balíček na adresu, kterou zašlou ve zprávě.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatele.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.

Úplné znění pravidel je umístěno v písemné podobě na adrese pořadatele soutěže a na www.cba.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail : kuhnelova.denisa@cba.cz

 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Vložením svého obrázku do komentáře na facebook soutěžící:

a)            uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b)           uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c)            potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.