Pravidla soutěže "Křížovka"

Bavte se s CBA vyplněním křížovky a získejte navíc poukázku na váš příští nákup!

PRAVIDLA SOUTĚŽE „KŘÍŽOVKA“

A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky reklamní soutěže (dále jen „soutěž“):

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk, 
IČO: 26808951, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě (dále jen „pořadatel“).

  1. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá prostřednictvím soutěžní aplikace dostupné na internetové adrese http://www.cba.cz/krizovka/

Doba trvání soutěže je stanovena od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2023

  1. Základní principy soutěže

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

Výhrou v soutěži je malý věcný dárek. Soutěž se koná v pravidelných čtrnáctidenních cyklech. Každá 50. správná odpověď vyhrává.  

O výhře v soutěži rozhoduje vědomost soutěžících a také náhoda.

  1. Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění soutěžního formuláře na internetové adrese http://www.cba.cz/krizovka/ a jeho odeslání. Zaregistrování kontaktní emailové adresy a uvedení dalších požadovaných údajů do formuláře.

Znění tajenky soutěžící vyplňuje do formuláře vždy v termínu platnosti letáku, ve kterém se křížovka nachází.  Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Zapojení do soutěže z více emailových adres je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné a fiktivní emaily a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

  1. Princip soutěže

Princip soutěže je založen na správném vyluštění křížovky a vyplnění soutěžní tajenky do formuláře na internetové adrese http://www.cba.cz/krizovka/. Výhercem se stává vždy každý 50. soutěžící se správným zněním Tajenky a registrovaný v termínu platnosti letáku CBA Premium nebo CBA Potraviny, ve kterém se křížovka nachází. 

  1. Průběh soutěže

Soutěž probíhá výhradně na internetové adrese http://www.cba.cz/krizovka/. Letáky jsou zdarma dostupné na prodejnách CBA Premium a ke stažení na internetové adrese http://www.cba.cz/letaky/.

Soutěžní čas na vyluštění tajenky běží v termínu platnosti letáku, který obsahuje křížovku k vyluštění.

  1. Výhry v soutěži

Výherci, kteří jsou vybráni, získají malý dárek. Dárek je výherci zaslán Českou poštou na adresu, kterou soutěžící vyplnil do formuláře. 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel.

Výherci jsou vždy zveřejněni ve třetím následujícím letáku CBA Premium a druhém následujícím leták CBA Potraviny pod křížovkou. Např. Výherci tajenky z letákové akce CBA Premium 1A budou zveřejněni v letákové akci CBA Premium 4A. Výherci tajenky z letákové akce CBA Potraviny 1 budou zveřejněni v letákové akci CBA Potraviny 3.

  1. Osobní údaje

Soutěžící uděluje vyplněním a odesláním formuláře na internetové adrese http://www.cba.cz/krizovka/. Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb a to na dobu 2 let od odeslání formuláře. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je pořadatel.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 2 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedených i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobních údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádost na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Účast v soutěži uděluje soutěžící pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjemní a místo bydliště ve sdělovacích prostředcích, v letáku CBA Premium a CBA Potraviny.

  1. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušit právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, přerušení právního řádu České republiky. Jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže a to do okamžiku předání výher.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email info@cba.cz