Soutěž o Dvojitou přikrývku Dream Catcher

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže "Soutěž o Dvojitou přikrývku DREAM CATCHER"

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Soutěž o Dvojitou přikrývku DREAM CATCHER“ (dále jako soutěž) je společnost:


Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.

  1. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce http://www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019. (dále jen „soutěžní období“) na území České republiky a Slovenské republiky.

  1. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

  1. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a Slovenské republiky.

Podmínkou účasti v soutěži je: Soutěžící dá „like“ stránce CBA CZ i soutěžnímu příspěvku a do komentáře pod soutěžní příspěvek napíše správnou odpověď na otázku: Jakým způsobem je zde upraveno spojení dvou přikrývek? Soutěžící má tři možnosti odpovědi A) Je zde přibalena jehla a nit B) Na okrajích přikrývky jsou knoflíky nebo za C) Je nutno použít šicí stroj. Termín pro vkládání odpovědí je od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019 včetně.

Ze soutěžních komentářů se správnou odpovědí budou vylosováni tři výherci.

Vyhodnocení soutěže proběhne v pondělí 25. 11. 2019.

  1. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

3x Dvojitá přikrývka Dream Catcher

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  1. Výherce

Výherci budou o své výhře informování elektronicky pod soutěžní příspěvek v den vyhodnocení soutěže na Facebooku. Výhra bude výhercům zaslána Českou poštou jako doporučený balíček na adresu, kterou nám soutěžící napíše do soukromé zprávy na Facebooku. Nenapíše-li výherce Pořadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu.

  1. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Úplné znění pravidel je umístěno v písemné podobě na adrese pořadatele soutěže a na www.cba.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail : CBA.spolecnost@gmail.com

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Každý kdo se zúčastní soutěže (vloží komentář pod soutěžní příspěvek):

  1. a) uděluje Pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů těch, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři, minimálně v rozsahu jméno, příjmení popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace soutěže, výběr výherců, odeslání výhry výherci a marketingová propagace Pořadatele a to do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro realizaci soutěže. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
  2. b) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.