Soutěž grilování se Sedlčanským 2018

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěž grilování se Sedlčanským 2018

Zapojte se do naší soutěže Grilování se Sedlčanským! Soutěžit v ní můžete o 3 grily Weber Original Kettle 57 cm, 20 grilovacích kleští nebo 50 párty tácků. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, je třeba v některé ze soutěžních prodejen CBA zakoupit Sedlčanský Hermelín na gril označený soutěžní samolepkou.

Výherci soutěže grilování se Sedlčanským

GRIL WEBER ORIGINAL KETTLE 57 CM

GRILOVACÍ KLEŠTĚ

SADA PARTY TÁCKŮ

Renáta Fousová

Markéta Pechová

Simona Karlíková

Jana Lisá

Barbora Nezhybová

JAROMIR ŠUBOTNIK

Lukáš Košťák

Radka Řezníčková

Robert Němeček

Martina Bonko

Vojta Mitura

Lucie Šemberová

HANA RAŠNEROVÁ

Nikola Kruková

Hana Hubinková

Magdaléna Stará

Miloslav Gregor

Jana Bantová

Martin Sedlaček

Milan Mazák

Květoslava Kurková

Zdeněk Psotka

Jan Holý

Martin Šic

Vítězslav Rösner

Alena Grossová

Petra Drdová

Jana Bartošová

Dagmar Poncová

Klára Rubášová

Žaneta Pirošová

Helena Kolářová

Andrea Psotkova

Jana Pastorcakova Ticha

Simona Zitterbartová

Kryštof Jinek

Šárka Vrbová

Jiří Hotový

Marcela Weidingerová

Martin Trčka

Eva Krupičková

Helena Effenbergerova

Adrian Effenberger

Klára Štolbová

Petr Chrenšť

Michal Pecl

Daniela Doležalová

Marie Reisingerova

Martin Radil

Petr Beneš

Zdeňka Polanská

Damir Dizdarevic

Ilona Eichlerová

Jarmila Knapková

Alžběta Jelínková

Marek Heblák

Andrea Dobrovolná

Jaroslav Kurečka

Tomáš Hrdina

Nela Vrbová

Michaela Matušincová

Vendula Juráková

Veronika Zemanová

Eliška Grygarová

Veronika Křivková

Vaclav Mrlina

Jaroslav Pelant

Petr Švarný

Helena Kudelkova

Jitka Nováková

Jana Vargová

Martina Partschová

Helena Kallerová

Pravidla soutěže grilování se Sedlčanským 2018

1.Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost: Družstvo CBA CZ, se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 268 08 951, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřená společnost: Zdeněk Nováček, s.r.o., se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, IČ: 022 12 528, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57469

2.Termín soutěže

Soutěž probíhá v období od 18. 7. 2018 do 14. 8. 2018 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky.

3.Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a pořadatele. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.

Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Soutěže se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:

 • zakoupí výrobek Sedlčanský Ohnivák na gril nebo Sedlčanský Hermelín na gril označený soutěžní nálepkou v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA a jsou zapojeny do této soutěže. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na cba.cz
 • v soutěžním období vyplní soutěžní formulář na cba.cz

Aby byl soutěžní formulář považován za řádně vyplněný, je nutné uvedení:

 • soutěžního devítimístného kódu vyjádřeného kombinací číselných symbolů a písmen, který je uveden na soutěžní nálepce na zakoupeném výrobku
 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailové adresy
 • věku
 • pohlaví
 • odpovědi na soutěžní otázku
 • souhlasu s pravidly soutěže

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka „ODESLAT“.

Každý unikátní soutěžní kód může být soutěžícím použit pouze jednou a výhradně v průběhu soutěžního období.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat krabičku výrobku se soutěžní nálepkou s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry. Pokud na požádání soutěžící nepředloží krabičku se soutěžní nálepkou splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, bude ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

4.Výhry

Do soutěže byly vloženy následující výhry:

1.- 3. výhra GRIL WEBER ORIGINAL KETTLE 57 CM

4.- 23. výhra GRILOVACÍ KLEŠTĚ

24. - 73. výhra SADA PARTY TÁCKŮ

Výhry získají soutěžící, jejichž odpovědi na soutěžní otázku budou doručeny pořadateli a jejichž tip bude nejblíže správné odpovědi.

Výherci získávají výhry v pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi.

V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve.

5.Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.cba.cz

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

6.Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním unikátního soutěžního kódu každý soutěžící:

 • uděluje pořadateli, jako správci, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro obchodní a marketingové účely pořadatele, a to po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 5 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
 • uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.
 • potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním unikátního soutěžního kódu do soutěže dle čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.